شناسه خدمات > سایر موارد درباره ما:
شناسه خدمات

*ردیف نام خدمت شناسه خدمت تعهدات

۱۰۱۴۱۶۱۳۱۱۱ پس از تکمیل اطلاعات، مدت زمان دریافت کد دائم حدود ۲ روز می‌باشد

*اعزام مبلغ و مبلغه عمومی در مناسبت‌های دینی و انقلابی

پس از تکمیل اطلاعات و شرکت در آزمون، مدت زمان مصاحبه و تحقیق حدود  یک ماه می‌باشد

* استقرار روحانی در مناطق مورد نیاز و محروم ۱۰۱۴۱۶۱۴۱۱۱

پس از تکمیل اطلاعات، مدت زمان بررسی، تأیید اطلاعات وارد شده و صدور  مجوز حدود یک هفته می‌باشد.

* صدور مجوز کانون‌های فرهنگی تبلیغی ۱۰۱۶۱۶۱۶۱۱۱

پس از تکمیل اطلاعات، مدت زمان بررسی، تأیید اطلاعات وارد شده و صدور  مجوز حدود یک هفته می‌باشد.

 *صدور مجوز انجمن‌های اسلامی ۱۰۱۶۱۶۱۰۱۱۱

پس از تکمیل اطلاعات، مدت زمان بررسی، تأیید اطلاعات وارد شده و صدور  مجوز حدود یک هفته می‌باشد.

 *صدور مجوز هیئات مذهبی ۱۰۱۶۱۶۱۶۱۱۱
 قبولی در آزمون‌های کتبی و شفاهی و ارائه مدارک، صدور مدرک حدود  دوماه می‌باشد.

 *صدور مدرک تخصصی حفظ قرآن کریم ۱۰۱۶۱۶۱۶۱۱۱