وظایف و اهداف اداره ارزیابی عملکرد > ارتباط با ما:
وظایف و اهداف اداره ارزیابی عملکرد

 

 

تعریف

نظارت اثربخش نظارتی است که بر فعالیتهای سازمان اعمال گردیده وانحراف فعالیت‌ها را از اهداف سازمانی کنترل نموده وضمن ارزیابی فعالیتها واقدامات اجرایی سازمان موجب ارتقاء سطح اثربخشی وکارایی سازمان نهایتاً بهره وری مجموعه می‌گردد. درحقیقت فرایندی که در آن ضمن بررسی وسنجش عملکرد بر اساس شاخص‌های معقول و شناسایی نقاط قوت وضعف وپیشنهاد اقدامات اصلاحی در فرایند ارزیابی عملکرد، بررسی می شود که فرد ومجموعه به چه هدفی رسیده است. بازرسی عبارت است از استفاده بهینه از راهکارهای علمی وعملی برای حصول اطمینان از انطباق فعالیت‌های سازمانی با قوانین ومقررات وکفایت آنها در نیل به اهداف سازمانی

 

 

 

اهداف

 1. حصول اطمینان از روند صحیح اجراء طرحها،مأموریتها،وظایف،قوانین ومقررات،دستورالعملهای،برنامه‌ها و روشهای اجرایی در جهت اهداف تعیین شونده
 2. ایجاد پیوند منطقی بین رئیس با بدنه سازمان
 3. تشخیص کارایی سازمان و کشف وتشخیص محاسن و تعمیم و رشد خلاقیتها وابتکارات در تمامی رده ها
 4. کشف معایب و نواقص وارائه پیشنهادهای اصلاحی
 5. ایجاد تحرک بیشتر در سازمان
 6. فراهم نمودن زمینه های هماهنگی بیشتر در اجرای فعالیتها به منظور جلوگیری از تداخل وظایف
 7. تعمیم عدالت از طریق وصول به حقایق
 8. تقویت وگسترش حیطه نظارت ستاد مرکزی سازمان براجرای صحیح قوانین،مقررات،دستورالعملها،بخشنامه‌ها،آئین نامه ها وسایر موارد ابلاغی به واحدهای استانی ومؤسسات تابعه
 9. نهادینه سازی فرهنگ پاسخگویی در واحدهای اجرایی و ستادی سازمان
 10. تقویت روحیه نظام‌مندی،قانون مداری و مسئولیت پذیری در سازمان
 11. الگوسازی و رواج تفکر شایسته سالاری در سازمان

     

 

وظایف

 1. تهیه و تنظیم برنامه های ارزیابی مستمر، دوره ای و یا موردی از واحدها، برای سنجش میزان مطابقت عمل و عملکرد آنها، با اهداف، برنامه ها، دستورالعملها، ضوابط و شاخصهای مورد ارزیابی،
 2. پیگیری نتایج حاصله از عملیات ارزیابی عملکرد واحدها وپیشنهادات ارائه شده در جریان ماموریتها و ارائه آن در قالب گزارشات مدیریتی به ریاست مکرم سازمان
 3. تهیه و تدوین شاخص ها (عمومی و اختصاصی) و معیارهای ارزیابی عملکرد در رده های مختلف منطبق بر ضوابط واهداف سازمانی
 4.  بررسی عملکرد مدیران و کارکنان و سنجش میزان رضایت مردم، از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران و کارکنان، با ارباب رجوع،
 5.  تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها و کارکنان براساس بازرسیهای انجام شده،
 6. انجام بازرسی‌های آشکار و پنهان و ارائه گزارشهای لازم به مدیران ذیربط،
 7. دریافت شکایات از سامانه‌های (دریافت شکایات الکترونیکی دفتر بازرسی، ایمیل، فاکس، حضوری،کتبی و گزارشات تلفنی ، دریافت شکایات ودرخواستهای مردمی از سامانه سامد) بررسی و بارگذاری نتایج پیگیری واقدام صورت گرفته.
 8. دریافت شکایات، درخواستها و گزارشهای واصله از سازمان بازرسی کل کشور و بررسی و بارگذاری نتایج، دریافت شکایات واصله از سایر نهادها مانند دفترمقام معظم رهبری، مجلس شورای اسلامی و... بررسی و پاسخگویی
 9. بررسی و تحقیق پیرامون صحت و سقم موضوع شکایات و پیگیری و اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکیان، تنظیم و ارائه گزارش از شکایات واصله ونحوه عملکرد واحدهای ذیربط به ریاست مکرم سازمان
 10. تعامل وهمکاری لازم با بخشهای مرتبط سازمان در راستای هم افزایی در جهت اصلاح امور و مرتفع نمودن مشکلات رصد شده در بازرسی ها ودر امور اجرایی استان