تابع قوانین سازمان استخدام کشوری است

سازمان از لحاظ تشکیلاتی تابع قوانین سازمان استخدام کشوری است و پرسنل از طریق آزمون در سازمان مشغول به کار می شوند.

نظرات بینندگان